Skip to content

Cardiff / Newport – ADVOCACY SERVICE FOR ASYLUM SEEKING AND REFUGEE YOUNG PEOPLE / Caerdydd / Chasnewydd GWASANAETH EIRIOLAETH I BOBL IFANC SY’N GEISWYR LLOCHES A FFOADURIAID

April 18, 2013

ADVOCACY SERVICE FOR ASYLUM SEEKING AND REFUGEE YOUNG PEOPLE

GWASANAETH EIRIOLAETH I BOBL IFANC SY’N GEISWYR LLOCHES A FFOADURIAID

ADVOCATES – Cardiff and Newport

1 x F/T or 2 x P/T (21hrs)

£22,221 – £26,276 (pro rata)

and also

CASUAL/OCCASIONAL WORKERS (£11.55 per hour)

EIRIOLWYR – Caerdydd a Chasnewydd

1x Llawn Amser neu 2x Rh/Amser (21awr) £22,221 – £26,276 (pro rata)

ac hefyd

GWEITHWRAIG/IWR ACHLYSUROL (£11.55 yr awr)

Tros Gynnal Plant has been providing independent advocacy and support services to vulnerable children and young people and their families across Wales for ten years.

We are looking for a suitably qualified or experienced person to join an innovative new advocacy project for refugee and asylum seeking children and young people. If you have a good knowledge and understanding of issues facing this group and a commitment to promoting their rights, please apply.

Mae Tros Gynnal Plant wedi darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers deng mlynedd.

Rydym yn chwilio am berson gyda chymhwysterau neu brofiad perthnasol i ymuno a phrosiect eirolaeth newydd ac arloesol i blant a phobl ifanc sy’n ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid. Os oes gennych wybodaeth dda a dealltwriaeth o’r achosion sy’n wynebu y grŵp yma ag ymrwymiad i hybu eu hawliau, gwnewch gais.

CLOSING DATE for receipt of completed applications forms: Friday, 3 May 2013

DYDDIAD CAU ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais: Dydd Gwener, 3 Mai 2013

Applications are welcome from all sections of the community regardless of age, disability or racial origin. Tros Gynnal Plant welcomes applications from Welsh speakers. Application pack from www.trosgynnal.org.uk, email: HR.Admin@trosgynnal.org.uk or telephone: 029 2039 6974.

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae Tros Gynnal Plant yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Pecyn cais o www.trosgynnal.org.uk, e-bost HR.Admin@trosgynnal.org.uk neu ffoniwch: 029 2039 6974.

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: